Personvernerklæring

Denne erklæringen redegjør for hvordan vi ivaretar ditt personvern i forbindelse med innsamling og behandling av personopplysninger. Vi ønsker at du skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følges. Sikker behandling av dataene vil til enhver tid dokumenteres etter gjeldende bestemmelser. Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Klare Inkasso AS ved administrerende direktør Kristian Undli.

 
 

Kontaktinformasjonen er:

Postadresse: Postboks 384, 8001 BODØ E-post: post@klareinkasso.no Telefon: 75 40 36 00

For spørsmål du måtte ha vedrørende vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte vår personvernrådgiver gjennom kontaktinformasjon oppgitt over.
 

1. Personopplysninger som samles inn, til hvilket formål og hvilket rettslig grunnlag behandlingen er forankret i


Klare Inkasso AS

Følgende personopplysninger vil kunne være lagret om deg hos Klare Inkasso AS:
Navn, adresse, adressehistorikk, telefonnummer, epostadresse, fødselsnummer, kjønn, sivilstatus, eventuelle vergeforhold, arbeidsgiver og arbeidssted, kontonummer, betalingshistorikk, hvilken bolig du eier/leier (fra-til), panteheftelser på boligen, rettslige prosesser som har vært og som pågår mot deg, din økonomiske situasjon og opplysninger knyttet til denne, samt andre opplysninger som du gir til oss.

Behandlingen av disse opplysningene er nødvendig for å kunne oppfylle avtalen vi har inngått med ditt boligbyggelag om innkreving av felleskostnader på vegne av ditt borettslag eller sameie.

Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (1)(c), jf. personopplysningsloven § 1.
 

2. Innhenting av personopplysninger

De fleste personopplysningene mottar vi direkte fra deg. Vi mottar også enkelte personopplysninger fra ditt boligbyggelag, som du har oppgitt til dem. Dette gjelder blant annet din kontaktinformasjon og ditt eierforhold, som er nødvendig for at vi skal kunne utføre vår forpliktelse. Vi vil også kunne motta personopplysninger om deg fra offentlige myndigheter.
 

3. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi utleverer ikke personopplysningene dine til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag kan være fordi du har samtykket til det, fordi utleveringen er nødvendig for å oppfylle en avtale eller det foreligger rettslig forpliktelse som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Enkelte personopplysninger vil kunne bli utlevert til borettslaget/sameiet, som er kreditor for kravet og vår oppdragsgiver. Dette vil likevel begrense seg til opplysninger som er for å oppfylle avtalen mellom oss og vår oppdragsgiver.

Klare Inkasso AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

Banqsoft Credit Management AS

Leverer og drifter våre datasystemer, og får gjennom dette tilgang til lagrede personopplysninger.

iteam AS

Drifter vår bruk av Microsoft Office, Visma Business og Teams, og får gjennom dette tilgang til lagrede personopplysninger. 

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.
 

4. Lagringstid

Vi følger reglene for lagringsbegrensning av personopplysninger i personvernforordningens artikkel 5 (1)(e), jf. personopplysningslovens § 1. Dette innebærer at vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.
 

5. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har etter personopplysningsloven en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av personopplysninger av deg.

Rett til innsyn

Du har rett til å få innsyn i de opplysningene vi behandler om deg, samt ytterligere bestemte opplysninger.

Rett til korrigering

Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg selv korrigert.

Rett til sletting

I særlige tilfeller har du rett til å få slettet personopplysninger om deg før tidspunktet for vår alminnelig generelle sletting inntreffer.

Rett til begrenset behandling

Du har i visse tilfeller rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset.

Rett til innsigelse

Du har i visse tilfeller rett til å gjøre innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger.

Dataportabilitet

Du har i visse tilfeller rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendbart og maskinlesbart format, samt å få disse personopplysningene overført fra en behandlingsansvarlig til en annen uten hindring.

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

For å benytte dine rettigheter må du sende oss en skriftlig henvendelse per post til: Postboks 384, 8001 Bodø, eller epost: post@klareinkasso.no. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før du kan benytte dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke til noen som gir seg ut for å være deg.
 

6. Klager

Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no
 

7. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene.
Ellers vil oppdatert informasjon finnes tilgjengelig på vår nettside www.klareinkasso.no